Sök:

RehBrain

Ma?let med denna underso?kning har varit att finna metoder fo?r rening av struvitpa?va?xt i ro?r pa? Sko?vde biogasanla?ggning samt metoder fo?r att undvika uppkomst av struvit. Detta fo?r att man pa? anla?ggningen ska kunna o?ka verkningsgraden och fungera mer resursoptimerat fo?r att pa? sa? sa?tt komma na?rmare en ha?llbar samha?llsutveckling. Struvit (magnesiumammoniumfosfat hexahydrat) a?r ett vitt ha?rt mineral som vanligtvis fo?rekommer i ro?r, va?rmeva?xlare, pumpar och centrifuger pa? vattenreningsanla?ggningar och efter ro?tningsprocess pa? biogasanla?ggningar. Struvit fa?ller ut som en fo?ljd av bland annat pH, temperatur, koncentration och o?verma?ttnad. A?ven ro?rmaterial kan ha en pa?verkan pa? struvitfa?llning. Underso?kningen har genomfo?rts med hja?lp av studiebeso?k samt analys av biogo?dsel och struvit pa? Sko?vde biogasanla?ggning. Detta fo?r att ta fram den ma?ngd struvit som kan fa?lla och vart pa? anla?ggningen detta sker. En enklare benchmarking har genomfo?rts som har visat att struvitfa?llning pa? biogasanla?ggningar fra?mst uppsta?r i va?rmeva?xlare och att pa?va?xten da?r a?r temperaturberoende. Material och kemikalier har underso?kts fo?r att ta fram metoder fo?r rening och hindrande av uppkomst av struvit. Underso?kningen har visat pa? att struvit fra?mst uppkommer i va?rmeva?xlaren och i ro?rkro?kar pa? anla?ggningen och att detta a?r beroende av de pH, o?verma?ttnad, temperaturer och ho?ga koncentrationer av fosfor, magnesium och ammonium som finns. Utifra?n studien har en teori skapats om att mineralet fo?rst uppkommer i kammaren mellan ro?tkammare och mellantank. Underso?kningen visar vidare pa? att de metoder som a?r mest effektiva fo?r borttagning av pa?va?xt struvit a?r att hacka loss mineralen alternativt byta ut ro?ren. Fo?r att hindra att pa?va?xt pa? ro?r sker rekommenderas att en kombination av metoder genomfo?rs, vilka minskar energianva?ndningen pa? anla?ggningen och hindrar stopp i biogasproduktionen. Kemikalier bo?r anva?ndas om kristallbildning helt ska hindras. Dessa bo?r tillsa?ttas i na?mnda kammare. Till detta bo?r planerade underha?ll ske fo?r att minimera redan pa?va?xt struvit. De ro?r som byts pa? anla?ggningen bo?r i fra?msta hand bytas mot plastmaterial. Pa? sa? sa?tt kan anla?ggningen fungera mer resurseffektivt och ono?dig miljo?pa?verkan undviks. I studien har endast en grov kostnadsanalys kunnat genomfo?ras. Fo?r att vidare understo?dja ovansta?ende metod rekommenderas da?rfo?r en djupare ekonomisk analys genomfo?ras. Denna bo?r a?ven innefatta studier av kemikaliedos samt underso?kning av kontrollplatser fo?r planerade underha?ll. 

Författare

Anna Felixson Elin Höglund

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..