Sök:

Regionala skillnader i arbetslöshet

En empirisk studie över Sveriges län 2002-2012


Arbetslo?shet a?r ett makroekonomiskt problem som genererar samha?llsekonomiska kostnader och pa?verkar ma?nga ma?nniskor i olika utstra?ckning. I Sverige finns betydande skillnader i regional arbetslo?shet mellan la?nen vilket ger ska?l till att underso?ka vilka faktorer som pa?verkar den regionala arbetslo?shetsniva?n. Syftet med denna uppsats a?r att analysera fo?ljande variablers effekt pa? den regionala arbetslo?shetsniva?n i Sveriges la?n:Procentuell fo?ra?ndring i antal sysselsattaAndelen individer i arbetskraften av populationenAndelen utrikesfo?dda av populationenUtbildningsniva?A?lderssammansa?ttningBefolkningsma?ngd per km2Lo?neniva?För att uppfylla syftet har en regressionsmodell skapats som sedan skattats via paneldata da?r ovansta?ende variablers effekter analyserats. Slutsatsen av studien blev (givet va?r modell) att en o?kning av variablerna procentuell fo?ra?ndring i antal sysselsatta, andelen individer i arbetskraften av populationen, befolkningsma?ngd per km2 samt lo?neniva? minskar arbetslo?shetsniva?n ceteris paribus. Motsatt effekt visas upp av variablerna andelen utrikesfo?dda av populationen och utbildningsniva? medan variabeln a?lderssammansa?ttning a?r sva?r att uttala sig om. Det finns a?ven omsta?ndigheter som pekar pa? att regressionsmodellen och vissa av variablerna beho?ver utvecklas fo?r att med sto?rre sa?kerhet kunna uttala sig om variablernas effekter pa? den regionala arbetslo?shetsniva?n i Sveriges la?n. 

Författare

Viktor Nilsson Kenny Söderberg

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..