Sök:

Reflekterande team som metod för bearbetning av en teaterpjäs


Vi har i den här uppsatsen valt att undersöka om den familjeterapeutiska metoden reflekterande team går att använda som reflektionsmodell för att efterarbeta en teaterupplevelse i gymnasieskolan. Vi har genomfört en studie på tre olika gymnasieskolor i en skånsk stad. Undersökningstillfällena började med att vi spelade upp Harold Pinters ?I väntan på Wilson? för eleverna för att efter föreställningen genomföra ett reflekterande arbete med en pedagogisk variant av metoden reflekterande team. Gruppen bildade två cirklar av stolar, en inre och en yttre, med lika många deltagare i båda cirklar. Den inre cirkeln analyserade och reflekterade fritt utifrån pjäsens innehåll och budskap. Det yttre cirkeln lyssnade och speglade den inre cirkelns resonemang och hjälpte dem att lösa frågeställningar som dök upp i reflektionen. En av oss agerade diskussionsmoderator och den andra utförde observationer av processen. Vid varje undersökningstillfälle samlade vi data med hjälp av fokusgruppintervjuer. Frågeställningen till fokusgrupperna var vilka skillnader som deltagarna upplevde mellan reflekterande team och de sätt som de är vana att genomföra reflekterande arbete på i klassrummet. De slutsatser som vi har dragit är att reflekterande team är en metod som går att använda till att bearbeta en teaterpjäs. Vi har också kunnat dra slutsatsen att reflekterande team fungerar bäst när gruppen är trygg med varandra.

Författare

Mattias Svensson Tomas Djurfeldt

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..