Sök:

Redovisning av effektiv skatt

En kvantitativ studie av koncernerna på Stockholmsbörsens Large Cap-lista


Sedan ?de? internationella ?redovisningsstandarderna ?info?rdes ?2005 ?har ?redovisningen ?av ?inkomstskatt ?blivit ?mer ?transparent. ?Fo?retagens ?omgivning ?sta?ller ?allt ?ho?gre ?krav ?pa? ?att ?intressenterna ?skall ?fo?rses ?med ?upplysningar ?ga?llande ?vad ?som ?pa?verkar ?deras ?inkomstskatt. ?Thomas ?Andersson, ?partner ?pa? ?Deloitte ?och ?verksam ?pa? ?avdelningen ?Corporate? and ?International ?Tax ?Services, ?ma?rker ?i ?sitt ?arbete ?att ?klienterna ?har ?ett ?sto?rre ?intresse ?fo?r ?effektiv ?skatt.? Betydelsen ?av ?att ?fra?mst ?a?gare ?och ?investerare ?skall ?fa? ?fullsta?ndig ?och ?anva?ndbar ?information? om ?fo?retagens ?effektiva ?skatt? har? gjort ?att? fo?rfattarna ?fa?tt ?i ?uppdrag ?av ?Thomas ?Andersson ?att ?underso?ka? hur ?Sveriges ?sto?rsta ?koncerner ?redovisar ?sin ?effektiva ?skatt.Fo?rfattarna har ?formulerat ?fo?ljande ?forskningsfra?gor ?fo?r ?denna ?studie: ?Hur ?redovisar ?Sveriges ?sto?rsta ?koncerner ?sin ?effektiva ?skatt? ?Finns ?det ?na?gra? samband? mellan? den? effektiva ?skattens ?storlek ?och ?antalet ?uppfyllda ?underso?kningspunkter? Syftet? med ?denna ?studie ?a?r ?att ?identifiera ?hur ?Sveriges ?sto?rsta ?koncerner ?redovisar ?sin ?effektiva ?skatt ?samt ?att ?urskilja ?vilka? skillnader ?som ?finns ?mellan ?koncernernas ?redovisning. ?Utifra?n ?studiens ?resultat? skall? fo?rfattarna ?underso?ka ?om ?det ?finns ?na?gra? samband? mellan ?koncernernas ?effektiva ?skatt ?och ?antalet ?uppfyllda ?underso?kningspunkter? fo?r? att ?kunna ?ge ?en? fo?rklaring ?till ?varfo?r ?koncernerna ?redovisar ?som ?de ?go?r.Ansatsen ?fo?r ?studien ?a?r ?kvantitativ, ?designen ?a?r ?komparativ ?och ?angreppssa?ttet ?fo?rfattarna? valt ?a?r ?en ?inneha?llsanalys. ?I ?urvalet ?finns? alla ?koncerner ?pa? ?Stockholmsbo?rsens ?Large ?Cap?lista ?representerade,? med ?undantag ?fo?r ?fyra ?koncerner ?som ?inte ?uppfyllde ?urvalsvillkoren.?Med? en ?av ?fo?rfattarna ?utarbetad? kodningsmanual ?som ?grund ?har ?koncernernas ?a?rsredovisningar ?granskats. ?Resultatet ?har ?sammansta?llts ?och ?analyserats ?utifra?n ?den ?teoretiska ?referensramen? samt ?genom? statistisk? analys ?i ?form ?av ?Kruskal?Wallis ?test ?samt? Mann?Whitneys? test.Resultatet ?av ?studien ?visar ?att ?koncernerna ?pa? ?Large ?Cap?listan ?redovisar ?pa? ?ett ?likartat ?sa?tt.? Dock ?identifieras ?signifikanta ?skillnader ?mellan ?olika ?grupper ?av ?koncerner. ?Fo?rfattarna ?drar? slutsatsen ?att ?koncernerna ?har ?gjort ?en ?liknande ?tolkning ?av ?IASB:s ?fo?resta?llningsram ?och? regelverk? samt? att ?skillnaderna ?mellan ?grupperna ?kan? fo?rklaras ?av ?agentteorin ?och ?fo?retagsledningens? bena?genhet ?att ?sprida? information.

Författare

Fredrik Ericson Charlotte Hedlund

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..