Sök:

Redovisning av Bonus & Bonussystem - En dokumentstudie utifrån ett legitimitetsperspektiv


Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva hur företag redovisar för bonus och bonussystem till ledande befattningshavare samt att analysera utvecklingen. Metod: Metodologisk ansats är deduktiv med induktiva inslag. Undersökningsmetoden är en survey genom dokumentstudie, av främst kvalitativ karaktär. Teoretiska perspektiv: Studerad litteratur berör legitimitetsteori. Legitimitet ses utifrån både ett strategiskt och ett institutionellt perspektiv. Empiri: Uppsatsens empiri består av beskrivningar av femton företags information i årsredovisningarna angående bonus och bonussystem Slutsatser: Företagens information i årsredovisningarna om bonus och bonussystem till ledande befattningshavare ökar under perioden 1996 till 2004 och beskrivningarna blir mer detaljerade. De slutsatser vi drar av våra resultat för hur företagen redovisar information om bonus och bonussystem är att redovisningen inte enbart kan förklaras av lag och rekommendation, vilket medför att företagens redovisning även måste betraktas utifrån ett strategiskt legitimitetsperspektiv. Slutligen kan vi konstatera att under de granskade åren tenderar redovisning av reglerad och frivillig information om bonus och bonussystem till ledande befattningshavare att existera parallellt. Detta tyder på att företagen inte upplever redovisningen enbart som påtvingad, utan även som strategiskt viktig för att uppnå legitimitet.

Författare

David Rosberg Cathrine Hobler Jessica Persson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..