Sök:

RMA - revolution eller evolution för brigadsystem 122/90


Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenser införandet av Revolution in Military Affairs (RMA) får avseende väpnad strid med brigadsystem 122/90. Tidsperspektivet är 2010-2020. Arbetet har ett induktivt  förhållningssätt. Uppsatsen beskriver och förklarar innebörden av RMA. Vidare beskrivs hur brigadsystem 122/90 genomför väpnad strid. Analysen ger följande konsekvenser: ökad interoperabel förmåga, informationsöverläge möjliggörs, informationsöverföringen ger större säkerhet i genomförandet, bättre kvalitet i beslutsunderlagen, ledningskrigföring och vilseledning ökar i betydelse, beslutsstödet möjliggör högre rörlighet samt precisionen i våra insatser ökar. Uppsatsen pekar på tänkbara utvecklingsområden inom förmågorna ledning, underrättelser, bekämpning, rörlighet och uthållighet. För att erhålla optimal effekt i väpnad strid utgör informationsinhämtning och överföring av information i nära realtid en avgörande förmåga. Teknikutvecklingen blir en realitet först då den tillvaratas genom utveckling av doktriner, taktik och stridsteknik.

Författare

Stefan Hallström

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..