Sök:

Psykopati hos barn?

Förskolelärarens syn på psykopatiska drag hos barn i tidig ålder

Psykopati är en personlighetsstörning som utmärks av speciella karaktärsdrag och särskilt beteendemönster. Det finns forskare som betraktar att psykopati finns med redan som en grund från barndomen, dock finns det inte någon behandling för barn med psykopatiska drag. Detta skapar ett behov av att finna stöd för att insatser i tidig ålder ger möjlighet till att förändra beteendet hos barnet. Syftet med studien var att undersöka förskolelärarens synsätt och kunskaper kring bemötandet av barn med psykopatiska drag. Ett annat syfte var att undersöka om det fanns skillnader i dessa synsätt mellan äldre och yngre förskolelärare respektive med längre och kortare arbetslivserfarenhet. Med hjälp av ett frågeformulär deltog 32 förskolelärare. Frågeformuläret bestod av skattningsfrågor och öppna frågor. Undersökningen visade inga signifikanta skillnader mellan förskolelärarnas synsätt och kunskaper i förhållande till deras ålder och arbetslivserfarenheter. Dock gavs värdefull information via frågeformulärets öppna frågor genom förskolelärarnas upplevda kunskaper och synsätt för framtida forskningar.

Författare

Gabriella Engvall

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..