Sök:

Psykiatrisjuksköterskans samtal med rättspsykiatriska patienter


Inledning Relationen mellan sjuksköterska och patient är grundstenen för att utföra omvårdnadsarbete. Patientens medbestämmande rätt och engagering i sin vård är bra förutsättningar för patientens autonomi. Psykiatrisjuksköterskan genom sitt lyssnande, och tillgänglighet kan skapa en terapeutisk allians samt främja patientens behov av stöd och hjälp. Syfte Syftet med denna studie var att undersöka psykiatrisjuksköterskans uppfattning om samtalets betydelse för att utveckla ett partnerskap mellan vårdare och person som vårdas inom rättspsykiatrisk vård. MetodUrvalet bestod av psykiatrisjuksköterskor som arbetat på olika rehabiliterings avdelningar inom rättspsykiatri. Datainsamlingen skedde via intervju. Analys av det utskrivna textmaterialet från denna skedde med kvalitativ metod. För att pröva metoden genomfördes en pilotstudie. Materialet bearbetades utifrån syftet för att hitta meningsbärande enheter, subkategorier och kategorier. Resultat Pilotstudien visade två huvudkategorier delat ansvar med subkategorier engagerad, medbestämmande, understödja och terapeutisk allians med subkategorier lyssna och tillgänglighet. Pilotstudien visar att patientens involvering i omvårdnads arbete och beslutsfattande processen har stor betydelse för patientens psykiska hälsa och välbefinnande. Psykiatrisjuksköterskans förmåga att lyssna på patienten och att erbjuda valmöjligheter är förutsättningar att patienten engagera sig i sin vård och behandling.DiskussionPilotstudien visade att psykiatrisjuksköterskans lyssnande och tillgänglighet är bra förutsättningar för skapande av en terapeutisk allians. Psykiatrisjuksköterska ska sträva efter att involvera och informera patienten om allt som rör hennes vård och behandling samt främja patientens självbestämmande rätt. Detta förhållningssätt kan leda till ett delat ansvar.KonklusionPerson centrerad vård är ett sätt att förbättra och säkerställa persons självbestämmande rätt och delaktighet. Psykiatrisjuksköterskans arbete utifrån patient centrerad vård kan underlätta den psykiatriska omvårdnaden samt göra patienten till en aktiv partner.

Författare

Omed Abdul Rahman

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..