Sök:

Provet som en del av skolans verklighet... - Elevers upplevelse av stress, identitet samt kunskaps- och historiesyn.


Syftet med undersökningen är att förstå hur provet som examination ute i ?skolverkligheten? påverkar eleverna och undervisningen. Fokus är framförallt på historieämnet i grundskolan (högstadiet). Inriktningen är på provets påverkan på elevernas upplevelse av stress, självkänsla, motivation, kunskapssyn samt historiesyn. Metoden är kombinerat kvalitativ (gruppintervju och elevdagböcker) och kvantitativ (enkät och analys av elevkonstruerade prov). Resultaten visar ett ganska svagt samband mellan prov och stress, ett starkare mellan prov och motivation och självkänsla. Huruvida prov påverkar kunskaps och historiesynen fick undersökningen något vaga svar på. Detta sista är något som kräver mer forskning.

Författare

Mattias Liedholm

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..