Sök:

Projektledarkarriären på Volvo Group Truck Operations - Möjligheter och drivkrafter ur ett HRM-perspektiv


Genom att undersöka vad som motiverar projektledare och vilken syn de har på sin framtida karriär, syftar studien till att bidra med kunskap som kan hjälpa HR-funktioners arbete med att utveckla strategier för att behålla denna värdefulla kompetens.Studien genomfördes med en deduktiv forskningsansats och kvalitativ strategi med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsverktyg. Totalt genomfördes tio intervjuer med projektledare och ytterligare fyra med informanter.För att analysera det empiriska materialet användes litteratur kring projektledarrollen, karriärsutveckling, motivation och Human Resource Management.Studiens resultat visade att projektledare har olika uppfattningar kring karriär. Dock ansåg de flesta att karriär innebär utveckling med fokus på lärande och att de själva bär ansvar för sin karriärutveckling med stöd från ansvarig chef. Projektledares syn på framtida karriärmål skiftade mellan att vilja fortsätta inom projektledning till att vilja byta inriktning till linjechefsyrket. De projektledare som ville fortsätta inom projektledning ville antingen bygga en karriär genom utmanande och intressanta projekt eller avancera genom att driva större komplexa projekt. Samtliga projektledare ansåg att en karriärmodell för projektledare kan vara ett bra stöd för karriärsutveckling, dock visade det sig att den karriärsmodell som var framtagen av organisationen ännu inte var etablerad. Projektledarnas främsta motivatorer var att kunna prestera och att få erkännande för sitt arbete och sin roll. Deras största utmaning var att inte ha tillräckligt mandat över de resurser de behöver i sitt arbete, något som påverkade rollens status. Baserat på projektledares drivkrafter och på deras syn på karriär bör HR-funktioner utveckla individanpassade stödåtgärder för att stötta projektledare i deras karriärutveckling.

Författare

Lenka Altamirano Linda Amby

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..