Sök:

Preventiv sjukgymnastik vid arbetsrelaterad stress

en litteraturstudie


Bakgrund: Stress är ett växande folkhälsoproblem som kostar samhället stora summor pengar och många källor till stress kan återfinnas på en arbets- plats. Stress kan förebyggas genom preventivt arbete och för en sjuk- gymnast finns det många olika sätt att angripa arbetsrelaterad stress. Syfte: Att i form av en litteraturstudie beskriva preventiv sjukgymnastik och dess effekter vid arbetsrelaterad stress utifrån signifikant förbättring och evidens. Metod: Empiriska artiklar publicerade år 1994 eller senare söktes i databaserna AMED, Cinahl, Cochrane Library, Ergonomics Abstracts, MEdline och PEDro. Åtta artiklar inkluderades och evidensgraderades. Resultat: De preventiva, sjukgymnastiska metoder mot arbetsrelaterad stress som återfanns var avslappning, massage, fysisk aktivitet och övningar i kroppskännedom. Fem studier hade signifikansnivå 0,05, två angav ingen signifikansnivå varvid den antogs vara 0,05 och en studie saknade sigifikansuträkning. Positiva effekter kunde skönjas vid samtliga interventioner, men studiernas evidensvärde varierade. Studierna avseende avslappning hade hög evidensgrad och metoden visade sig vara den mest effektiva mot arbetsrelaterad stress. Konklusion: Sjukgymnastisk prevention vid arbetsrelaterad stress visar positiva resultat. Avslappning tycks vara effektivare än massage, avslappning och fysisk aktivitet.

Författare

Maria Backman Hanna Lundström

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..