Sök:

Pre- och postoperativ sma?rtskattning och sma?rtlindring av nyfo?dda barn pa? en neonatalintensivva?rdsavdelning

Sammanfattning Syfte: Att beskriva sma?rtskattning och sma?rtlindring fo?re och efter omfattande buk- och thoraxkirurgi pa? barn va?rdade pa? en neonatal intensivva?rdsavdelning. Metod: Retrospektiv kvantitativ journalgranskning. Totalt granskades 35 journaler utifra?n en journalgranskningsmall. 35 barn inkluderades i gestationsa?lder 23+1-40+3. Resultat: Majoriteten av barnen sma?rtskattades postoperativt med sma?rtskattningsinstrumentet N-PASS. Totalt utfo?rdes 1987 av 2556 (78 %) ordinerade sma?rtskattningar. Det tog Md 60 minuter innan fo?rsta sma?rtskattningen dokumenterades. Den vanligaste formen av sma?rtlindring var Morfin och Paracetamol, i kombination eller var fo?r sig. Det a?terfanns ingen statistiskt signifikant skillnad ga?llande sma?rtskattning beroende pa? gestationsa?lder. Slutsats: Resultatet visade att majoriteten av barnen sma?rtskattades postoperativt. Dock saknades ordination att barnen skulle sma?rtskattas och flera blev enligt N-PASS felaktigt sma?rtskattade. Den studerade avdelningens och sjukhusets riktlinjer anga?ende sma?rta och sma?rtskattning fo?ljdes inte.Nyckelord: neonatal intensivva?rd, postoperativ sma?rta, sma?rtskattning, sma?rtlindring.

Författare

Carl Biörklund Ann Ljungberg

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..