Sök:

Perspektiv på perspektiv

en undersökning om hur bilder uppfattas


Syftet med det här arbetet är att behandla hur människan uppfattar egenskaper hos perspektivbilden i ett gestaltningsförslag. Med bakgrund av vår utbildning som framhåller vikten av goda perspektiv undersöker vi hur olika utvalda bilder uppfattas av personer som skulle kunna ingå i en tävlingsjury. Detta är intressant bland annat för att reda ut om det finns egenskaper i bilderna som på olika sätt är uppskattade eller föredras, för att framöver veta om man kan anpassa sitt perspektiv efter de mottagare som bedömer förslaget. Vi för samtal om nio olika bilder med två kommunalråd, en kommunal gatu- och parkchef samt en landskapsarkitekt. Informanternas åsikter grundar sig i deras personliga smak och yrkesmässiga bakgrund i varierande grad. Vi diskuterar hur åsikterna inte går att förutse beroende på yrkesroll. Vidare spekulerar vi i hur undersökningen hade sett ut med till exempel färre bilder och fler informanter.

Författare

Karin Grängsjö Catarina Vegerfors

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..