Sök:

Personers upplevelser av att leva med Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede

En litteraturstudie


Alzheimers sjukdom a?r en degenerativ demenssjukdom. I det tidiga skedet av sjukdomen a?r personen medveten om att na?got fo?ra?ndras, genom att exempelvis glo?mma avtalade tider eller fa? sva?rt att finna ord. Syftet med studien var att beskriva upplevelserna av att leva med Alzheimers sjukdom i tidigt skede. Efter litteraturso?kning och kvalitetsgranskning valdes tio studier ut, dessa analyserades med kvalitativ inneha?llsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier; att tillvaron blir oviss och framtiden skra?mmande, att vilja go?ra det ba?sta av situationen och vara aktiv att beho?va andra och ka?nna oro fo?r att vara en bo?rda samt att vara samma person men bli annorlunda behandlad. Fo?ra?ndringarna skapade ovisshet och osa?kerhet samt en ka?nsla av att bli annorlunda behandlad. Personer upplevde sja?lva att de var samma person och ville fortsa?tta leva som tidigare. Genom personcentrerad omva?rdnad kan personen fa? sto?d att bevara ka?nslan av den egna personen samt mo?jlighet att leva sa? normalt som mo?jligt.

Författare

Sara Ström Emmy Valfridsson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..