Sök:

Personer med ätstörningar om dagens och morgondagens välbefinnande


Ätstörningar är en allvarlig och omdiskuterad problematik som många ställer sig frågande till. En vanlig uppfattning är att det är omöjligt att bli frisk från en ätstörning och att den drabbade vill stanna kvar i tillståndet. Denna negativa, förutfattade mening kan bero på att forskningen om ätstörningar vanligtvis bedrivs utifrån ett patogent perspektiv. Forskningen har kunnat visa olika orsakssamband, bakomliggande faktorer och konsekvenser men de friskfaktorer som finns glöms bort.I denna studie genomfördes fyra stycken individuella intervjuer med kvinnor i åldrarna 20-29 år och som är under behandling för ätstörningar. Studiens syfte var att utifrån ett salutogent perspektiv belysa hur de upplever sitt välbefinnande och ser på sin framtid. Svaren behandlades med kvalitativ innehållsanalys.Informanterna beskrev hur de betraktas som en sjukdom och inte som individer ? och om hur gärna de vill lämna den identiteten. Resultaten visar att de upplever välbefinnande när de umgås med för dem meningsfulla personer och får ägna sig åt sina intressen. I framtiden är det viktigaste för dem att de blir friska från ätstörningen, mår bra och att de får ta igen all den tid som ätstörningen tagit från dem.

Författare

Kajsa Bergqvist

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..