Sök:

Pedagogers syn på barns lek och deras lekmiljö

Bruk av integrerad lek i verksamheten


Forskning visar att lek är grunden till allt lärande. Det är i lek barn utvecklas och bearbetar sina upplevelser. I lek får de utlopp för sina känslor, positiva som negativa.I vår studie redogörs för lekteorier historiskt och hur forskning ser på barns lek idag. Vårt metodval föll på kvalitativa intervjuer med ett fåtal förskollärare för att få en djupare insikt i hur de tänker kring styrd lek som stöd för barns lärande och utveckling. Vår studies syfte är att undersöka hur förskollärare ser på lek och då framför allt styrd lek i verksamheten. Vi vill ta reda på om styrd lek utgår ifrån barns intressen eller om det är pedagogernas intressen som styr. Eftersom lekmiljön är viktig vill vi även undersöka hur pedagogerna ser på den.Resultatet av studien visar att pedagogerna ser lek som grunden till allt lärande där barn utvecklas individuellt och socialt vilket även aktuell forskning betonar. Barns intressen och lek ska därför lyftas fram i styrd verksamhet och vara en tillgång. Miljön på förskolan har stor påverkan på barns bruk av lek. Den ska vara attraktiv och stimulera till lek. Studien visar även på delade åsikter i arbetslagen, detta kan göra att leken inte kommer till sin rätt. Mer tid till diskussioner och reflektionstid efterlyses av pedagogerna.

Författare

Karin Nilsson Susanne Gidlöv Lagerberg

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..