Sök:

Pedagogers deltagande i leken ? sett ur barns perspektiv

Detta arbete belyser pedagogers deltagande i leken, sett ur barns perspektiv. Vårt syfte är att belysa hur barn ser på pedagogers deltagande i leken. Vi vill ?se världen genom barns ögon? (Arnér och Tellgren, 1998, s. 70) och med deras ord beskriva hur pedagogers deltagande i barns lek kan te sig för dem. Utifrån frågeställningarna har vi tagit del av barns tankar kring pedagogers deltagande i leken samt om att barn vill att de ska delta. Våra frågeställningar har bearbetats och diskuterats i denna studie och utifrån en kvalitativ undersökning med hjälp av barnintervjuer och barnobservationer har svar framkommit. I litteraturdelen skriver vi om hur olika forskare och författare har sett på pedagogers deltagande i leken ur olika tidsperioder, samt hur det ser ut idag. Det har inte alltid varit lika populärt för pedagoger att delta i barns lek som det är just nu. I resultatet lyfts barns tankar om pedagogers lekdeltagande. Barn vill att pedagoger deltar i leken, men de har även delgett att pedagoger oftast gör annat då de leker.

Författare

Camilla Fritzson Jenny Jeppsson

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..