Sök:

Pedagogers bemötande av barn i förskolan


Denna C-uppsats synliggör hur pedagoger bemöter barn utifrån olika perspektiv med fokus på måltidssituationen. Studiens syfte var att synliggöra hur pedagoger bemöter barn vid en vardaglig situation i förskolan. Den kvalitativa studiens utgångspunkt fanns i två frågeställningar: vilket eller vilka perspektiv visar sig i pedagogers bemötande av barnen? Hur gestaltas det i praktisk handling? Studien har sin utgångspunkt i livsvärldsfenomenologin som teoretiskt perspektiv. De metoder som användes i studien var kvalitativa intervjuer och kvalitativ ostrukturerade observationer. De som deltog i studien var fem verksamma förskollärare från två olika kommuner. Resultatet av studien är baserad på dessa fem pedagogers utsagor och handlanden. Vårt resultat visar hur pedagoger bemöter barn utifrån olika perspektiv och hur pedagoger tänker kring sitt bemötande. Det som är utmärkande i vårt resultat är att pedagogerna utgår från ett barns perspektiv och att det kan kopplas till ett relationellt perspektiv. Resultatet visar även att pedagogerna utgår från ett barnperspektiv och ett vuxenperspektiv i tron om att veta vad som är barnets bästa. Resultatet visar att barn kan ha tillskrivna roller och detta kopplas till ett punktuellt perspektiv.

Författare

Lisa Gabrielsson Ida Heinonen

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..