Sök:

Patienters förväntningar och upplevelser av arbetsterapi


Många patienter är osäkra på vad arbetsterapi innebär och vet därför inte vad de ska förvänta sig avbehandlingen. Förväntningarna på arbetsterapin påverkar också hur själva behandlingen upplevs.Syftet med denna uppsats var att beskriva patienters förväntningar på arbetsterapi, upplevelser av denarbetsterapi de fick samt den upplevda nyttan av arbetsterapi. Metoden som valdes var en kvalitativsemistrukturerad intervjustudie eftersom den ger möjlighet att få förståelse för deltagarens upplevelserkring ett visst område. Fem intervjuer genomfördes. Deltagarna var mellan 65-86 år, båda könen varrepresenterade och de hade någon form av stroke eller ortopedisk åkomma. Samtliga deltagare boddeensamma i lägenhet. De arbetsterapeutiska åtgärder de deltagit i var bostadsanpassning, ADL-träning,hjälpmedelsförskrivning samt balansträning. Deltagarna hade fått arbetsterapi mellan 3-10 gånger.Intervjuerna analyserades utifrån Malteruds modifiering av Giorgis fenomenologiska analys.Analysprocessen ledde fram till olika kategorier. Under området förväntningar på arbetsterapiframkom kategorierna Osäkerhet om vad arbetsterapi kunde ge och Hopp om förbättring. Underområdet upplevelser av arbetsterapi framkom Delaktighet, Alienation och God relation tillarbetsterapeuten. Under området upplevd nytta av arbetsterapi framkom kategorierna Självständighet,Meningslöshet och Trygghet. Slutsatser som kunde dras från resultatet var att några deltagare intevisste riktigt vad de kunde förvänta sig inför arbetsterapi medan andra väntade sig att bli mersjälvständiga inom ADL eller att få handarbeta. Deltagarna upplevde relationen med arbetsterapeutenvar avgörande för hur de upplevde arbetsterapin. Att ha fått en förklaring på vad arbetsterapi innebäroch hur den kan hjälpa deltagaren upplevdes vara viktigt för att kunna vara delaktig i arbetsterapin ochse mening i behandlingen. Deltagarna tyckte att de blivit mer självständiga efter arbetsterapin ochkände sig tryggare men några saknade en förklaring om vad arbetsterapi är.

Författare

Lena Edlund Maria Olausson

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Hälsoakademin

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..