Sök:

Ont om kärringar mot strömmen

En studie av källor och gestaltningar i rapporteringen kring Vapenaffären i fyra svenska medier


Den 6 mars avslöjade Ekot att Sverige har ett samarbete med Saudiarabien om att bygga en vapenindustri i landet. Efter avslöjandet följde en omfattande rapportering i medierna. I denna uppsats undersöks den rapportering som följde i Ekot, Svenska Dagbladet, Nerikes Allehanda och Norrländska Socialdemokraten veckorna efter avslöjandet.Idag arbetar medier med flera publiceringsplattformar och journalisterna jobbar mot en ständig deadline. När en stor politisk affär avslöjas vill alla medier skriva om händelsen men det finns ont om tid att producera eget material. Då händer det ofta att samma källor, personer som får komma till tals och gestaltningar används i flera medier. Enligt Stefan Wahlberg är detta mönster vad som kännetecknar ett så kallat mediedrev. Han uppmärksammar att vid politiska affärer saknas det journalister som vågar gå en egen väg, ?Kärringar mot strömmen?.Syftet med uppsatsen är att undersöka om rapporteringen kring den så kallade Vapenaffären liknar ett mediedrev. Detta har gjorts genom att undersöka vilka källor, personer som får komma till tals samt vilka gestaltningar som används i rapporteringen. Författarna har även undersökt om rapporteringen följer de två första punkterna i Svenska journalistförbundets ?Spelregler för press radio och tv? som behandlar vikten av en mångsidig journalistik och noggrann hantering av källor.Studiens teoretiska ram bygger på gestaltningsteorin och teorin om Priming samt mekanismerna för vad som kännetecknar ett mediedrev. Studien har genomförts med två olika metoder. Dels en kvantitativ innehållsanalys av allt material som publicerades i de utvalda medierna veckorna efter Ekots avslöjande (7 mars ? 25 mars). Samt en kvalitativ analys av 11 utvalda nyhetsartiklar och fyra radiosändningar.Undersökningen visar att rapporteringen kring vapenaffären har varit ensidigt och var ett mediedrev under de undersökta veckorna. Under den valda perioden har det varit rundgång i rapporteringen då medierna hänvisar till varandra som källor och låtit samma personer få komma till tals. Även gestaltningarna har varit de samma eller liknat varandra. Författarnas slutsats är att Spelreglerna ambitioner inte alltid går att genomföra i det hektiska medieklimatet som råder. Och att rapporteringen kring vapenaffären i de utvalda medierna är ett mediedrev. 

Författare

Isabel Eriksson Josefin Dahlberg

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..