Sök:

Onkologisjuksköterskors attityder till användandet av signalhundar vid cancerdiagnostik

Bakgrund:I Sverige inbjuds alla kvinnor i åldern 40 till 74 år regelbundet till mammografi som hälsokontroll. Undersökningen är frivillig och syftet är att minska dödligheten i bröstcancer. För att kvinnor ska kunna fatta ett välgrundat beslut om att medverka vid mammografi som hälsokontroll eller inte, bör informationen vara relevant och sanningsenlig. Evidensbaserad information som beskriver både för- och nackdelar med mammografi som hälsokontroll är därför av stor vikt. Syftet:Syftet med denna studie var att undersöka innehållet i den information som skickas till kvinnor i Sverige i samband med kallelsen till mammografi som hälsokontroll. Metod:Studien var av deskriptiv design med en kvantitativ och kvalitativ ansats. Kallelser som skickas till kvinnor inför sin mammografi som hälsokontroll, samlades in från alla mammografimottagningarna i Sverige som bedriver mammografi som hälsokontroll. Resultat:Studien visade tydligt att de allra flesta kallelser som skickas till kvinnor i Sverige inför mammografi som hälsokontroll saknade information som beskriver både för- och nackdelar med mammografiscreening. De flesta kvinnor i Sverige får allmän information och till viss del information som betonar fördelarna med mammografiscreening. Beträffande nackdelar med mammografi som hälsokontroll saknades den informationen i de allra flesta kallelser. Slutsats:De flesta kvinnorna i Sverige får inte relevant evidensbaserad information inför sin mammografi som hälsokontroll.

Författare

Marlene Andersson Tim Hjelm

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..