Sök:

Omvårdnadsåtgärder vid preoperativ ångest

En litteraturstudie


Introduktion:A?ngest info?r operation a?r vanligt och kan bero pa? ra?dsla fo?r operationen, sma?rta, att vakna upp under anestesin och do?den. A?ngesten a?r pa?frestande fo?r patienten och kan leda till olika postoperativa komplikationer. Fo?r att lindra preoperativ a?ngest anva?nds oftast lugnande la?kemedel och information till patienten.Syfte:Syftet med denna litteraturstudie a?r att underso?ka om det finns omva?rdnadsa?tga?rder som har god effekt vid preoperativ a?ngest, vilket skulle kunna ge mo?jligheter att individanpassa va?rden.Metod:En litteraturstudie da?r vetenskapliga artiklar so?ktes i databaserna PubMed och CINAHL. 23 artiklar publicerade fra?n a?r 2000 och frama?t och som svarade mot syftet valdes ut och granskades.Resultat:Resultatet i denna litteraturstudie visar pa? att det finns flera omva?rdnadsa?tga?rder som har god effekt vid preoperativ a?ngest. Dessa a?r uto?kad information, musik, akupressur, akupunktur och aromaterapi. Det framkom a?ven i flera studier att de med ho?gre preoperativ a?ngest fick ba?ttre effekt av interventionerna.Slutsats:Denna studie visar att uto?kad information, musik, akupressur, akupunktur och aromaterapi a?r omva?rdnadsa?tga?rder som med god effekt kan minska preoperativ a?ngest. Av dessa a?r uto?kad information och musik la?ttast att individanpassa och implementera i va?rden. Det visade sig a?ven att patienter med ho?gre a?ngest fick ba?st a?ngestda?mpande effekt och det go?r att en viktig del i sjuksko?terskans preoperativa bedo?mning blir att identifiera varje individs a?ngestniva? och behov. 

Författare

Christoffer Strandberg Johan Vahlgren

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..