Sök:

Okänslighet för bestraffning hos ungdomar med psykopatiska drag och föräldrabeteenden.


Psykopati är en personlighetsstörning där specifika beteendemönsteringår. Man kan hitta psykopatiska drag hos barn och ungdomar. Detfinns begränsat med forskning gällande ungdomar med psykopatiskadrag och okänslighet för bestraffning, samt hur föräldrabeteendenpåverkas. Syftet med denna studie är att undersöka om ungdomarsokänslighet för bestraffning medierar länken mellan psykopatiskadrag och föräldrabeteenden. Studien är gjord på tidigare insamladdata från en medelstor stad i Sverige. Sammanlagt deltog 968 flickoroch pojkar, samt svarade deras föräldrar på enkäter. Resultatetvisade att ungdomars okänslighet för bestraffning delvis medierarlänken mellan ungdomars psykopatiska drag och föräldrabeteenden.Dock visade fynden olika resultat för olika föräldrabeteenden.

Författare

Carolina Karlsson Emira Filipovic

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..