Sök:

Nyttan med en bra överlämning ur ett lärarperspektiv

Elever från omvårdnadsprogrammet har delar av sin utbildning förlagd i klinisk verksamhet. Undersköterskor ute i verksamheten är ålagda att handleda dessa elever. För att göra detta ställs det krav på att hon/han är kompetent för uppdraget. Idag finns ett litet dokumenterat underlag för vad det innebär att vara undersköterska och kompetent handledare.Denna studies syfte var att belysa synen på undersköterskans kompetens som handledare utifrån fyra perspektiv.Det är en kvalitativ studie. Data samlades in från fyra informanter/respondenter från varje grupp, lärare, chef, undersköterska och elev, totalt 16 intervjuer. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Från temat, undersköterskans kompetens som handledare, utkristalliserades tre kategorier, handledaren och didaktik, relation mellan handledare och elev och organisation. Subkategorier erhölls under varje kategori.Resultatet visar en stor samstämmighet inom och mellan grupperna, i synen på kompetens som handledare. Detta stöds i litteraturen. Främst lyfts intresse/ motivation för att lära och en god människosyn, också handledarens didaktik och att kunna skapa trygghet för eleven är något som ses som viktig kompetens. Även undersköterskans egna möjligheter för utveckling är viktig för handledarskapet men här finns en skillnad mellan grupperna i hur ansvar för och tid för utbildning/ utveckling ska organiseras.

Författare

Ingela Kjellander

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..