Sök:

Nytta och moral.

Hur motiveras svenska internationella insatser?


Hur motiveras Sveriges deltagande i internationella insatser? Överväger nytta eller moral?Med utgångspunkt i klassisk retorik undersöks genom kvalitativ textanalys och komparativ metod hur deltagande i internationella insatser motiveras. Genom att studera övergripande och policygivande dokument undersöks hur den generella motivbilden är konstruerad, vilket därefter används till att utforma det analysverktyg som används för att undersöka och jämföra insatsspecifika motiv. Tre insatser undersöks: UNIFIL (2006-2007), EUFOR Tchad/RCA (2008) och OUP Libyen (2011).Resultatet antyder att deltagandet motiveras med både nytta och moral. I den generella motivbilden överväger nyttomotiven, varvid egennyttiga motiv ges en framträdande plats. Genomgående beskrivs även de altruistiska motiven som indirekt nyttiga för Sverige, d.v.s. även dessa motiv har ett egennyttigt innehåll. Däremot ger de insatsspecifika motiven en diametralt skild bild: egennyttiga motiv är sällsynta, medan altruistiska och moraliska motiv dominerar.

Författare

Magnus Johansson

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..