Sök:

Nya regler för K1 företag

-Förenkling eller inte?


Bokföringsnämnden beslutade år 2004 om samlade regelverk som tillsammans med reglernaför noterade företag kommer att avse fyra olika kategorier av företag, K1-K4. I gruppen K1inkluderas små enskilda näringsidkare och små handelsbolag som ägs av fysiska personer.Företag i gruppen K1 kan välja att antingen använda sig av kontant- eller faktureringsmetodenvid sin redovisning. Kontantmetoden innebär att företaget endast bokför in- och utbetalningar.Faktureringsmetoden innebär att företaget bokför när de skickat en faktura och när de tagitemot en faktura. Det bokförs även när betalningen sker.Ett K1-företag med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kr får göra ett såkallatförenklat årsbokslut som ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Exempel pånya regler som finns är de angående redovisning av anläggnings- och omsättningstillgångar,avsättningar samt upplupna intäkter och kostnader.De flesta intervjuade företag anser att de förenklade redovisningsreglerna är bristfälliga ochvisar inte den information som faktureringsmetoden gör och som företaget behöver för attöverblicka sin ekonomiska ställning. Företagarna anser även att de allmänna råden frånBokföringsnämnden för det förenklade årsbokslutet är bristfälliga.De nya reglerna innebär att företagarna själva skulle kunna ta hand om sin redovisning ochupprättandet av årsbokslut, vilket de flesta ändå inte kommer att göra. Detta på grund av att deanser att kostnaden för att en redovisningsfirma tar hand om jobbet åt dem är så pass låg. Vårundersökning tyder alltså på att det inte kommer att bli någon större kostnadsbesparing medde nya reglerna.Den förenkling som utlovades blir för de minsta bolagen, som tidigare haft ennettoomsättning på högst 20 prisbasbelopp, inte en förenkling utan mer jobb eftersom detidigare inte behövt göra ett årsbokslut överhuvudtaget.

Författare

Therese Karlsson Kamilla Eriksson Henrik Andersson

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..