Sök:

Nietzsches avvikelse från Schopenhauer

En analys av Nietzsches Tragedins födelse och Schopenhauers Världen som Vilja och Föreställning


Denna c-uppsats behandlar Nietzsches avvikelse från Schopenhauers Världen som Vilja och Föreställning i verket Tragedins födelse. Uppsatsens syfte är att undersöka varför det för Nietzsche är möjligt att förena det apolliniska och det dionysiska medan det för Schopenhauer inte är möjligt att förena vilja och föreställning.

Författare

Karin Gladh

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..