Sök:

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

hur har värderingsprocesserna och nedskrivningsrutinerna förändrats i och med ikraftträdandet av RR 17?


Denna studie behandlar tillgångsvärdering, i synnerhet nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. I och med att det svenska redovisningssystemet ska internationaliseras har översättningar av IAS gjorts av det svenska redovisningsorganet Redovisningsrådet. Den 1 januari 2002 trädde redovisningsrådets rekommendation nummer 17 (RR 17) i kraft. Värdering av tillgångar är en komplex och viktig uppgift som sker vid företagens bokslut. Syftet med studien var att beskriva RR 17, samt att jämföra och analysera den med FAR:s rekommendation nr 3, avsnitt 6 som gällde tidigare. Även jämföra rekommendationerna med Årsredovisningslagens 4 kap 5 §. Utifrån denna analys undersökte vi sedan hur införandet av RR 17, avseende nedskrivningar har påverkat företagens värderingsprocesser och nedskrivningsrutiner av materiella anläggningstillgångar. I den empiriska fallstudien har representanter från olika företag och en revisor intervjuats. RR 17 är tydligare än tidigare regler och rekommendationer som behandlat nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Rekommendationen ger ökad vägledning för hur nedskrivningsbehov ska identifieras och beräknas. Resultatet som framkom i studien var att inga direkta skillnader har inträffat i samband med företagens värderingsprocesser och nedskrivningsrutiner. Detta beroende på att RR 17 inte har bidragit med några större förändringar jämfört med tidigare rekommendation och lagstiftning. En annan orsak kan vara att företagen ännu har bristfälliga kunskaper om den nya rekommendationen.

Författare

Mattias Holmström Jens Franzén

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..