Sök:

När två världar möts

En studie om institutionella logiker i en kreativ organisation

I dagens samha?lle finns det ma?nga faktorer som pa?verkar organisationer och dess synsa?tt vilket kan vara problematiskt da? dessa inte alltid a?r fo?renliga med varandra. I kreativa organisationer kan detta representeras av ett ekonomiskt och ett kreativt synsa?tt som ses som uttryck av institutionella logiker, korporationslogiken respektive professionslogiken. Studien a?mnar da?rmed underso?ka hur dessa tva? institutionella logiker som teoretiskt sett krockar kan urskiljas och samspela inom en kreativ organisation. Detta studeras genom en kvalitativ fallstudie av arkitektfo?retaget White med ett urval ansta?llda som respondenter da?r de tva? institutionella logikernas pa?verkan pa? det dagliga arbetet underso?ks. Studien visar att det ga?r att urskilja element fra?n ba?da institutionella logikerna vilket go?r White till en hybridorganisation. Resultatet a?r blandat, vissa faktorer inom respektive logik kan samexistera och ses komplettera varandra. Da?remot a?terfinns den teoretiska krocken i andra faktorer och konflikter uppsta?r da?r korporationslogiken fo?rtrycker och ha?mmar professionslogiken. Studien bidrar fra?mst till en o?kad fo?rsta?else kring hur tva? institutionella logiker kan samspela i en kreativ organisation.

Författare

Beatrice Pettersson Anna Götsén

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..