Sök:

Musik tillsammans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning - personals perspektiv

Det finns idag inte mycket forskning na?r det ga?ller personer med grav intellektuell funk- tionsnedsa?ttning, inte i samband med musik och framfo?rallt inte ur ett aktivitetsper- spektiv. Jag har inte studerat den medicinska forskningen utan ha?llit mig till den forsk- ning som riktar sig mot livskvalitet och livsvillkor fo?r dessa personer. Den forskning som riktar sig mot personer med grav intellektuell funktionsnedsa?ttning har till stor del musikterapeutiska perspektiv.Syftet med denna uppsats a?r att fo?rsta? aktiviteten musik tillsammans med personer med grav utvecklingssto?rning. Datainsamlingsmetoderna fokusgrupp och individuella inter- vjuer har anva?nts i ett kvalitativt arbete. Det a?r aktivitetsledare fo?r aktiviteten som in- tervjuatsResultatet visar pa? att musik som aktivitet verkar va?rdefull fo?r personer med grav intel- lektuell funktionsnedsa?ttning men att det kra?vs kunskap och kompetens da? musik har en stark pa?verkan pa? alla ma?nniskor och fo?r ma?nniskor med sma? uttryck kan aktiviteten om den inte hanteras varsamt go?ra mer onytta a?n nytta fo?r personerna.Uppsatsen a?r en magisteruppsats vilket inneba?r begra?nsningar i tid och mo?jligheter att fa? en djupare fo?rsta?else fo?r aktiviteten. Framfo?rallt saknas personernas egna upplevel- ser. 

Författare

Birgitta Stavholm

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..