Sök:

Motstånd under implementeringsprocessen av automatlager

En fallstudie av IKEAs implementering av automatlager


Företag är idag verksamma i en global värld där teknikens snabba utveckling och kundernas alltmer differentierade behov sätter sin prägel på det rådande dynamiska konkurrensklimatet. För att svara mot den dynamiska marknaden använder sig företag av olika strategier. Strategi kan definieras som ett medvetet sökande efter handlingsplan som utvecklar och förstärker företagets konkurrensfördelar. Många företag väljer idag att investera i automatlager för att säkerställa sina konkurrensfördelar.Syftet är att beskriva implementeringsprocessen av ett nytt automatlager på IKEA Industry med fokus på att identifiera motståndet som kan uppstå bland medarbetarna i de olika faserna samt hur motståndet kan hanteras under projektets olika faser.Studien är en fallstudie som genomförts på IKEA Industry fabrik i Älmhult, ett företag verksamma inom möbelindustrin. Den största delen av datainsamlingen är hämtad ifrån intervjuer där respondenterna identifierades utifrån ett snöbollsurval. IKEA Industry interna dokumentation kring projektet och vetenskapliga artiklar är utgör sekundärdata.Resultatet som framgick var att implementeringsprocessen består av fyra olika faser: förstudie, planering, genomförande och uppföljning. Motstånd som identifierats är osäkerhet, oro, anställningstrygget, arbetsglädje. Hanteringen av motstånd tillämpas genom kommunikation, delaktighet, information och utbildning.

Författare

Jim Holtne Anton Auvoja Alexander Skoglund

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..