Sök:

Motiv till att donera och upplevelser av att donera en njure


Bakgrund: I det moderna samhället sker en enorm utveckling inom medicinen. En aktuell fråga är organdonation. Inför en eventuell donation väcks många känslor och tankar. Syfte: Studiens syfte var att studera motiv till att donera och upplevelser av att donera en njure. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Åtta vetenskapliga artiklar granskades med hjälp av Graneheim och Lundmans analysmetod. Resultat: Motiv till att donera en njure var: önskan att förbättra någons liv, önskan om att minska lidandet, önskan om att behålla familjen intakt samt religiösa motiv. Upplevelser av att donerat en njure var: glädje och stolthet, ånger och sorg, upplevelser av smärta och upplevelser av livskvalité. Slutsats: Det ställs stora krav och djupa kunskaper för att kunna förstå och stötta donatorns motiv till att donera och upplevelser av att donera en njure.

Författare

Malin Stiberg Lejla Turkanovic

Lärosäte och institution

Sektionen för hälsa

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..