Sök:

Mötet med döden


Forss, E & Westrin, M. Mo?tet med do?den. Hur sjuksko?terskor upplever na?r den yngre palliativa patienten tar upp samtalet om do?den ? en empirisk studie. Examensarbete i omva?rdnad 15 ho?gskolepoa?ng. Malmo? ho?gskola: Fakulteten fo?r Ha?lsa och samha?lle, Institutionen fo?r va?rdvetenskap, 2014. Bakgrund: Palliativa patienter blir allt fler inom va?rden och sjuksko?terskor upplever det som stressfyllt att ge omva?rdnad till do?ende patienter pa? grund av att de ka?nner sig ofo?rberedda. Palliativ va?rd finns till fo?r att ge patienten ett va?rdigt liv a?ven na?r do?den na?rmar sig och inriktar sig inte pa? na?gon specifik a?lder. Litteratur om do?endet handlar om a?ldre eller barn men inte vuxna i yngre a?lder. Det a?r viktigt att ta reda pa? hur sjuksko?terskor ka?nner na?r samtalet om do?den tas upp med yngre palliativa patienter, fo?r att fa? o?kad kunskap inom det tabubelagda a?mnet. Syfte: Att belysa hur sjuksko?terskor upplever na?r den yngre, 18-39 a?r, palliativa patienten tar upp samtalet om do?den. Metod: Empirisk intervjustudie med semistrukturerade fra?gor. Sex stycken sjuksko?terskor intervjuades pa? Onkologen, Ska?nes Universitetssjukhus, som har jobbat med unga palliativa patienter. Burnards inneha?llsanalys (1991) anva?ndes som inspiration i resultatarbetet. Resultat: Resultatet visade pa? att de flesta sjuksko?terskorna upplevde att ett samtal om do?den med en ung patient va?ckte a?ngest hos hen sja?lv. De upplevde att det var sva?rare att prata med yngre patienter a?n med a?ldre da? de kunde relatera till sig sja?lva och deras egen do?dlighet. De tog upp vikten av att lyssna och bekra?fta patienten i den sva?ra situationen, men a?ven att sja?lva fa? sto?d i det arbete som de utfo?r. Sammanfattning: Det a?r viktigt att o?ka kunskapen om hur sjuksko?terskan upplever na?r den yngre patientens uttrycker tankar, ka?nslor och upplevelsen kring do?den. Samtalet om do?den a?r ett omra?de som inte tas upp tillra?ckligt i grundutbildningen utan fokus ligger pa? en allma?n empatisk fo?rma?ga. Detta kan leda till att sjuksko?terskor har sva?rt att hantera na?r ett samtal om do?den intra?ffar.

Författare

Maria Westrin Erik Forss

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..