Sök:

Mjölkproduktion med robot

planlösningsförslag till gården Skärvinge


Detta arbete är gjort med syfte att få fram en bra planlösning för det tilltänkta bygget på gården Skärvinge. För att komma fram till en bra planlösning har det lästs en rad med olika rapporter, forskningartikel, m.m. för att få olika vinklingar på vad som krävs för att kunna få fram en bra planlösning. Det har även gjorts en studie på andra befintliga robotgårdar för att på så vis få med hur det fungerar i praktiken. För att kunna jämföra gårdarna har ett frågeformulär används. Då gården i dagsläget inte vet om det är möjligt att bygga för 150 eller 75 kor i första läget så har det ritas två alternativa lösningar.Det som undersökts i detta arbete är vad man skall välja för kotrafik och hur man får den att fungera. Om man väljer styrd eller fri kotrafik, valet i planlösningen har hamnat på styrd kotrafik då tanken är att kunna följa lagen då det gäller utevistelse. I de planlösningar som ritas har tanken på djuren varit viktig och därav valet på fyra rader liggbås. Det är då lättare att kunna selektera djur i grupper för att kunna hålla djuren friskare. Genom att selektera ut de smittsamma djuren kan smitta till de friska djuren undvikas och de sjuka djuren kan vårdas separat. Det som kom fram av studiebesöken var att det mera var hur gården sköttes än exakt hur många liggbåsrader man valt eller vilken planlösning man valt. Det man också kan se var att skillnaden mellan de olika alternativen av styrd eller fri trafik inte var markant utan likartade om man jämförde med hur stor producerad mängd mjölk de kan få fram på ett dygn.

Författare

Kristin Yderfors

Lärosäte och institution

SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..