Sök:

Mjo?lkens sammansa?ttning

konventionell kontra ekologisk produktion


Efterfra?gan pa? ekologisk konsumtionsmjo?lk har o?kat explosionsartat de senaste a?ren. Mil- jo?pa?verkan och djurens va?lbefinnande sta?r ofta i fokus i debatten och forskarna a?r fortfa- rande oeniga. En annan intressant fra?ga a?r om ekologisk mjo?lk skiljer sig fra?n konvention- ell mjo?lk rent inneha?llsma?ssigt. Den ha?r studien a?r en litteraturstudie da?r sammansa?ttning- en i ekologisk och konventionell mjo?lk ja?mfo?rs. Uppsatsen tar upp allma?n fakta om mjo?lk, dess sammansa?ttning samt vad som skiljer ekologisk mjo?lkproduktion (enligt KRAV) fra?n konventionell mjo?lkproduktion. Slutligen redogo?rs den senaste forskningen inom omra?det. Flera studier har ja?mfo?rt sammansa?ttningen i ekologisk och konventionell mjo?lk med en del spridda resultat och tolkningar. Alla a?r dock o?verens om att det fra?mst a?r fettsamman- sa?ttningen i mjo?lken som pa?verkas av produktionsformen pa? grund av olika foderstater. Ekologiska kor fa?r en ho?gre andel grovfoder och vanligtvis la?ngre betesga?ng vilket ger mer fleroma?ttade fettsyror i mjo?lken. Kvoten mellan omega-3- och omega-6 fettsyror har ocksa? visats sig ho?gre i ekologisk mjo?lk, na?got som ur nutritionell synvinkel a?r bra. En del fors- kare har dragit paralleller mellan ekologisk mjo?lk och en la?gre risk fo?r hja?rt- ka?rlsjukdomar. Andra studier har visat att ekologisk mjo?lk inneha?ller mer ?-karoten och ?- tokoferol, samt att konsumtion av ekologisk mjo?lk hos barn minskar risken fo?r eksem. All forskning tyder dock inte pa? att ekologisk mjo?lk har ha?lsoma?ssiga fo?rdelar. En del studier visar att skillnaderna i sammansa?ttningen a?r mycket sma? eller att det inte a?r na?gon skillnad alls mellan ekologisk och konventionell mjo?lk. Troligtvis a?r det sto?rre skillnad pa? mjo?lk fra?n ga?rd till ga?rd, a?ven inom samma produktionsform, a?n mellan konventionell och eko- logisk mjo?lk. Det ga?ller sa?rskilt i Sverige, da?r det kan vara stora skillnader mellan norr och so?der i landet, da? klimatet pa?verkar utfodringen. I en svensk studie har man funnit la?gre selenhalter och ureahalt i ekologisk mjo?lk. Eftersom forskningen visar ba?de positiva och negativa na?ringsma?ssiga skillnader i ekologisk mjo?lk ja?mfo?rt med konventionell a?r det sva?rt att sa?ga om den a?r ba?ttre eller inte. Da? skillnaderna i sammansa?ttningen generellt a?r mycket sma? finns det sannolikt ingen anledning fo?r konsumenten att va?lja att dricka mjo?lk fra?n den ena eller andra produktionsformen. Da?remot kan det finnas miljo?aspekter och aspekter pa? djurha?llning att ta ha?nsyn till, vilket den ha?r uppsatsen inte koncentrerats pa?.

Författare

Johanna Östlund

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Food Science

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..