Sök:

Miljökänslighet och modern hälsooro hos personer med fibromyalgi

Fibromyalgi är en sjukdom som med sin karaktäristiska smärta och många tillhörande symtom orsakar stort lidande för de drabbade. Orsaken till sjukdomen är ännu inte helt klarlagd. Central sensitisering har på senare tid fått ökat stöd i forskningen om fibromyalgi och innebär att det är ett onormalt smärtprocessande i det centrala nervsystemet som orsakar den ökade smärtan. Samband och överlapp mellan fibromyalgi och miljökänsligheter antyder att en mer generell sensorisk överkänslighet grundad i central sensitisering kan vara en gemensam bakomliggande faktor. Sensitiseringen är också relaterad till kognitiva aspekter som oro och uppmärksamhet. Syftet med denna studie var att undersöka miljökänsligheter och oro för att moderna miljöfaktorer påverkar hälsan negativt (modern hälsooro) hos personer med fibromyalgi, för att pröva teorin om central sensitisering. Studien använde data från Miljöhälsostudien i Västerbotten, en stor populationsbaserad enkätstudie fokuserad på miljökänsligheter. En enkät skickades till 8520 personer (18 - 79 år) i Västerbotten, slumpmässigt utvalda och stratifierade för ålder och kön. Av de 3406 personer som svarade (40 %) rapporterade 75 att de var diagnostiserade med fibromyalgi. Dessa jämfördes med deltagare utan fibromyalgi. Resultatet visade statistiskt signifikanta överlapp i prevalens mellan fibromyalgi och miljökänsligheter. Personer med fibromyalgi var i högre grad besvärade av lukt, el och ljud än personer utan fibromyalgi och de hade även mer modern hälsooro. Resultaten stödjer teorin om att personer med fibromyalgi är drabbade av en mer generell sensorisk överkänslighet grundad i central sensitisering.

Författare

Amanda Lundin

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..