Sök:

Mig påverkar de inte! Studie- och yrkesvägledares förhållningssätt till gymnasieskolornas marknadsföring


Vi har valt att studera hur studie- och yrkesvägledare som arbetar på vägledningscentrum i Göteborg förhåller sig till gymnasieskolornas marknadsföring. Yrkesetiken för studie- och yrkesvägledarna är att de ska vara neutrala i sina samtal med eleverna. Gymnasieskolornas marknadsföring fokuserar inte enbart på eleverna utan även på studie- och yrkesvägledarna. Vi vill i vårt arbete se hur studie- och yrkesvägledarna förhåller sig till de etiska riktlinjerna om att vara neutral i sin vägledning med eleverna när gymnasieskolornas marknadsföring även riktas till dem. Vår frågeställning är: ? Vad anser studie- och yrkesvägledare om marknadsföringen? ? Hur upplever studie- och yrkesvägledare marknadsföringen och dess effekter? ? Hur förhåller sig studie- och yrkesvägledare till marknadsföringen mot eleverna? Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie med nio studie- och yrkesvägledare. Vi anser att den här studien är viktig då studie-och yrkesvägledarnas neutralitet gentemot gymnasieskolornas marknadsföring inte är så väl undersökt. Vårt resultat visar på att studie- och yrkesvägledarna påverkas av gymnasieskolornas marknadsföring och att det har svårt att alltid skilja på vad som är reklam och vad som är information. Det visar sig att de har svårt att förhålla sig neutrala i sina vägledningssamtal med eleverna.

Författare

Frida Theliander Maria Theliander

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..