Sök:

Medarbetarsamtalet - Lösningen på alla världens problem?


Syftet med denna uppsats har varit att skapa en debattkring det viktiga ämnet medarbetarsamtal, vilket är ett ganska populärtfenomen idag. Vi ville också att denna uppsats skulle ge upphov ochinspirera till reflektion kring detta ämne. Vi har använt oss av en narrativmetod för att försöka fylla vårt syfte. Delvis på grund av vårt val av metodhar vår uppsats inte den traditionella vetenskapliga struktur som man kanskeförväntar sig av en uppsats av denna typ. Vi har istället använt oss av enstruktur som fyller vårt syfte bättre och av den anledningen väljer vi att inteavslöja för mycket i denna sammanfattning. För att läsaren ska få ut såmycket som möjligt av vår uppsats tror vi att det är viktigt att denne ärfördomsfri och läser uppsatsen på ett naivt vis. Därför vill vi, med dessa ord,inbjuda läsaren till vår uppsats. Vi hoppas på att det kan hjälpa läsaren attbörja reflektera kring detta viktiga ämne.

Författare

Rebecca Thörnqvist Sofia Askengren

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..