Sök:

Med relationen i fokus

-så uppnås en skola för alla


Syftet med denna studie har varit att genom en enkätundersökning jämföra yrkesverksamma lärare och lärarstudenters syn på elever som faller utanför skolans normer. Bland dessa elever finns två handlingsmönster, dels de som är utagerande och dels de som är tysta och tillbakadragna under lektionstid. Våra frågeställningar var vad lärare och studenter anser kring hur problem uppstår runt elever, för vem det är ett problem samt hur de hanterar dessa problem. Den avslutande frågeställningen berör huruvida grupperna ser elevernas problem utifrån ett punktuellt eller relationellt synsätt. Lärarstudenterna uttrycker i större utsträckning en önskan att inkludera alla elever medan lärare verkar ha lättare att uppnå detta. En liten men tydlig skillnad finns i att studenter har ett mer relationellt synsätt på problem kring elever. Slutsatsen av studien är att ett relationsinriktat synsätt samt ett inkluderande och flexibelt arbetssätt främjar en skola för alla.

Författare

Anders Liljekvist Johan Magnusson

Lärosäte och institution

Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..