Sök:

Market Timing och Företagens Kapitalstruktur

Den svenska marknaden


Enligt Market timing-teorin styr marknadens värdering av företag huruvida nya investeringar finansieras med lån eller med nytt eget kapital. Syftet med denna uppsats är att undersöka om teorin kan förklara svenska företags val av finansiering och således företagens kapitalstruktur. För att uppfylla syftet med uppsatsen har företagsdata insamlats kvartalsvis. Vidare har en regression genomförts mellan de beroende variablerna "Bokförd skuldsättningsgrad" och "Marknadsmässig skuldsättningsgrad" med diverse oberoende variabler för att analysera ifall Market timing-teorin stämmer överens med svenska företag. Av de oberoende variablerna anses marknadsvärdet dividerat med bokfört värde (M/B) bäst förklara Market timing-teorins korrekthet. Regressioner har även genomförts med både samtida oberoende variabler och tidslaggade oberoende variabler för att se ifall Market timing-teorin skiljer sig åt med tiden. Slutsatsen av undersökningen är att Market timing-teorin stämmer överens i förhållande till den marknadsmässiga skuldsättningsgraden vilken vi anser bäst överensstämmer med innehållet i Market timing-teorin. Vi har alltså statistiskt säkerställt att svenska företags kapitalstruktur påverkas av marknadens värdering av företagen och därigenom fastställt att market timing påverkar svenska företags kapitalstruktur.

Författare

Patrik Lager Rikard Östling

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..