Sök:

Mäns våld mot kvinnor ? ett socialsekreterarperspektiv


Syftet med denna uppsats är att analysera socialsekreterares föreställningar kring mäns våld mot kvinnor, våldsutsatta kvinnor och kring stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor. Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på halvstrukturerade forskningsintervjuer med sex socialsekreterare, verksamma inom fyra olika socialkontor inom en kommun. Socialsekreterarna arbetar inom följande områden inom socialtjänsten: vuxengrupp, barn och ungdom, mottagningsgrupp, ekonomiskt bistånd och barn och familj. De mest framträdande resultaten i undersökningen är att informanterna ser till olika faktorer och orsaker för att förklara och förstå mäns våld mot kvinnor, förklaringar som kan kopplas till ett antal olika teoretiska perspektiv så som individinriktat perspektiv, vanmaktsperspektiv, kulturellt perspektiv, systemteoretiskt perspektiv, feministiskt perspektiv samt ekologiskt perspektiv. Genomgående är att de flesta informanter utgår ifrån förklaringar som kan knytas till mer än ett teoretiskt perspektiv. Den förklaringsmodell som samtliga informanters resonemang kan kopplas till för att förklara våldet är ett individinriktat perspektiv. I informanternas resonemang ges förklaringar till våldet framförallt på individnivå, medan den våldsutsatta kvinnans situation förklaras utifrån ett strukturellt perspektiv. Ur de olika förklaringsmodeller som används framstår olika föreställningar om våldsutsatta kvinnors ?roll? i våldet. Utifrån vissa resonemang framställs kvinnan som ett offer för mannens våld, medan det i andra inte framstår lika tydligt att kvinnan enbart är ett offer för våldet. Vidare framställs våldsutsatta kvinnors behov av hjälp och stöd som ett akut behov. Den hjälp som våldsutsatta kvinnor beskrivs vara i behov av är praktisk hjälp, vilket även är vad de erbjuds. Den hjälp som socialsekreterarna har att erbjuda våldsutsatta kvinnor framställs som att motsvara det behov som våldsutsatta kvinnor har. Vidare är det stöd som våldsutsatta kvinnor erbjuds inriktat på att kvinnan ska lämna mannen.

Författare

Ellinor Svensson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..