Sök:

Malmköpingsandan

att upprätthålla en aktiv och hållbar gemenskap


Under de senaste 200 åren har försvarsmakten varit ständigt närvarande i Karlsborg. Med utgångspunkt i begreppet makt har jag undersökt hur kommunen och företagarna i Karlsborg upplever denna militära närvaro samt hur de hanterar den. Genom att utgå från maktens tre ansikten har jag redogjort för hur Karlsborgsborna uppfattar makten. Jag har visat hur de anpassat och assimilerat sig efter de rådande förutsättningarna samt hur den otrygga situation de befinner sig i har påverkat kommunens företagande. Jag har även redogjort för de möjligheter och begränsningar som försvarsmaktens verksamhet medför till kommunen. Information har samlats in med intervjuer som metodverktyg. De som har deltagit i intervjuer är Karlsborgs kommunalråd, näringslivschef och en projektledare som företräder kommunens handelsföretagare. För att komplettera med ytterligare uppgifter har kommunens samrådshandling som ska ligga till grund för en ny översiktsplan använts. Materialet finns samlat under fyra teman: ny översiktsplan, förhållande till lagar, företagande samt samverkan.

Författare

Marlene Lindström

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..