Sök:

Makt och styrning inom idrottens fält

En kvalitativ studie om ungdomar med funktionsnedsättning och deras villkor inom idrottsrörelsen

Uppsatsen syftar till att underso?ka om redovisningsstandarden IAS 36 efterfo?ljs i Sverige samt om det finns indikationer pa? att resultatmanipulering fo?rekommer inom standarden. IAS 36 behandlar redovisningen av goodwill. Tidigare forskning menar att fo?retag utnyttjar den subjektiva bedo?mningen av goodwill som standarden ger utrymme fo?r, genom att antingen skriva ned fo?r mycket eller avsiktlig fo?rdro?ja och skriva ned fo?r lite. Genom ett Mann-Whitney U-test pa?visades att IAS 36 efterfo?ljs av fo?retag pa? Stockholmsbo?rsen. Vidare utfo?rdes tva? multipla regressionsanalyser fo?r att underso?ka skuldsa?ttningens pa?verkan pa? o?verdrivet stora goodwillnedskrivningar. Resultaten av regressionsanalyserna pa?visar att skuldsa?ttning inte har en signifikant pa?verkan pa? o?verdrivet stora nedskrivningar. Ett samband fanns dock mellan skuldsa?ttning och samtliga goodwillnedskrivningar, vilket kan indikera att resultatmanipulering i form av fo?r sma? nedskrivningar kan fo?rekomma. 

Författare

Karl Gummesson

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..