Sök:

Makroalger och deras användning som livsmedel och livsmedelstillsatser


Makroalger är ett annat ord för tång. Tång som livsmedel har traditionellt sett an-vänts i kustområden på flera platser i världen. I asiatiska länder har den använts länge och det är fortfarande där den används allra mest. I Europa har platser som Irland, Island, Wales och Bretagne som tradition att använda sig av tång som livs-medel, men i övriga Europa har alger ändå mestadels använts i livsmedel som emulgeringsmedel och för att förbättra livsmedelsprodukters viskositet och gelbild-ning. Det som utvinns ur algerna i störst utsträckning är karragenan, alginat och agar. Alger har länge ansetts vara näringsrika livsmedel då de innehåller fibrer, proteiner, mineraler, vitaminer och spårelement som jod. Deras innehåll av fettsyror är lågt, men den lilla del de innehåller är fleromättade som är rika på omega-3 och omega-6. I algerna finns också bioaktiva föreningar som är förknippade med god hälsa såsom karotenoider, polyfenoler och fytosteroler. Syftet med den här studien var att beskriva vad alger kan användas till i human konsumtion inom livsmedel och livsmedelstillsatser. Med tanke på deras näringsrika innehåll kan tång ha en stor betydelse i framtiden till nya livsmedelsprodukter. Genom att tillsätta alger eller bioaktiva komponenter från alger kan produkter som inte annars räknas till de mest näringsrika få ett mer hälsomässigt fördelaktigt innehåll. Exempelvis kan fiberinne-håll förbättras och saltinnehåll reduceras. Det finns dessvärre också nackdelar med tång. De är bra på att absorbera det som finns i deras omgivning vilket leder till att de kan ha ett rikt innehåll av tungmetaller som exempelvis kvicksilver och bly. Speciellt i algen Hijiki kan det samlas höga koncentrationer av arsenik och i brunalger kan så höga halter av jod lagras att de blir ohälsosamma. Tång bör på grund av detta kontrolleras så att de inte är hälsofarliga. De bör därför undvikas att konsumeras i allt för hög grad. Det finns ändå en uppåtgående trend för alger som livsmedel här i Sverige och likaså på andra platser i världen där konsumtionen inte heller tidigare varit stor.

Författare

Mirjam Öhman

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Food Science

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..