Sök:

Magnetresonanstomografins betydelse för upptäckt av bröstcancer


Bakgrund: Bröstcancer är en sjukdom som drabbar allt fler kvinnor världen över, men samtidigt minskar antalet dödsfall på grund av säkrare diagnostiska metoder och behandlingsmöjligheter. Utöver konventionell mammografi har MR-mammografi vuxit fram och är idag en etablerad metod inom bröstcancerdiagnostiken. Syfte: Syftet är att belysa MR-mammografins betydelse för kvinnor som undersöks i avseende att utesluta eller upptäcka bröstcancer. Metod: Examensarbetet genomfördes i form av en litteraturöversikt där forskningsmaterial ur vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes. Resultat: Kvinnor med förhöjd bröstcancerrisk gynnas av att genomgå MR-mammografi. Metoden fungerar som kartläggning inför kirurgi och kan upptäcka cancer som tidigare varit dold vid konventionell mammografi. MR-mammografi ska dock alltid föregås av utredning med konventionell metod. Konklusion: MR-mammografi fungerar som en kompletterande undersökning till konventionell mammografi, särskilt för kvinnor med förhöjd risk att drabbas av bröstcancer.

Författare

Henny Andreasson Bojsjö Erika Graaf

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..