Sök:

Magnetresonanstomografins betydelse för bröstcancerdiagnostiken


Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och med hjälp av mammografi kan bröstcancer upptäckas i ett tidigt skede. Mammografi är dock inte alltid är den bästa modaliteten att diagnostisera bröstcancer med eller för att bedöma cancern. Vilka kvinnor är det egentligen som får magnetresonansetomografi som en kompletterande undersökning ellersom screening? Genom denna litteraturstudie har vi sammanställt detta. MRT som komplement till mammografi kan användas bland annat för kvinnor som har en känd ärftlig faktor att utveckla bröstcancer. MRT är även bra för kvinnor som har röntgentäta bröst, att se cancerns utbredning, att se vissa typer av bröstcancer samt inför eller efter en eventuell operation. För att få fram material har vi sökt artiklar i databaserna PubMed, Cinahl och ProQuest. Utifrån inklusion- och exklusionskriterierna har relevanta artiklar valts ut som sedan har kvalitetsgranskas utifrån två olika granskningsmallar. Detta för att få ett korrekt och trovärdigt resultat som svarar på frågeställningen. Efter granskningen var det 16 artiklar som formade vårt resultat. Sammantaget påvisade resultatet att MRT var en värdefull modalitet i preoperativt och postoperativt och för att studera lymfkörtlar. MRT har även visat sig vara en lämplig screeningmetod för kvinnor som är BRCA 1 eller BRCA 2 bröstcancergen mutationsbärare och även för kvinnor som tidigare utsatts för strålning mot bröstkorgen, kvinnor med lobulär cancer in situ och kvinnor med dubbelsidig bröstcancer.

Författare

Jenny Isaksson Josefine Karlsson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..