Sök:

Magi eller vetenskap?

Fyra specialpedagogers beskrivningar av sitt arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter


Uppsatsen avser att ta fram exempel pa? hur specialpedagoger beskriver sin undervisning av elever med la?s-­? och skrivsva?righeter. Dessa exempel sa?tts i relation till olika teoretiska perspektiv fo?r att se i vilken teori de intervjuade specialpedagogerna grundar sitt arbete. De teoretiska perspektiv som uppsatsen har underso?kt kopplingar till a?r det kategoriska perspektivet, det relationella perspektivet samt dilemmaperspektivet. Fra?gesta?llningarna som handlar om hur specialpedagogerna beskriver sin undervisning av elever med la?s-­? och skrivsva?righeter visar att de alla arbetar medvetet med eleverna pa? fra?mst en individuell niva?. I fra?gesta?llningen som handlar om teoretiska perspektiv visar resultaten att alla de intervjuade specialpedagogerna har ett grundla?ggande relationellt perspektiv pa? undervisning. De vill arbeta mer med ett relationellt arbetssa?tt, t ex observera hela klassers la?rmiljo?, utveckla inkluderande arbetssa?tt och underso?ka hur undervisningen pa?verkar elevernas resultat. Resultaten visar ocksa? att trots att specialpedagogerna uttrycker ett relationellt perspektiv sa? utfo?rs ma?nga av arbetsuppgifterna grundat i ett kategoriskt perspektiv. Studien kommer fram till att det blir ett dilemma fo?r specialpedagogerna na?r de fo?rva?ntas utfo?ra flera arbetsuppgifter enligt ett kategoriskt perspektiv samtidigt som de sja?lva ka?nner att de vill arbeta utifra?n ett relationellt perspektiv. 

Författare

Jenny Runeson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..