Sök:

Lyckade företagsförvärv

En studie på institutionella mekanismer vid integration av företagskulturer vid företagsförvärv utifrån institutionell teori och kognitiv dissonans teori


Det finns ett ökat intresse för företagsförvärv och huvudanledningen till det är att företag vill skapa synergieffekter. Många företag misslyckas med att göra företagsförvärv och tidigare studier visar på svårigheter vid integration. Bristande anpassning av strategi och ledarskap har inte gett förklaring till varför företag misslyckas med integrationer. Mänskliga och kulturella aspekter har visat sig vara relevanta att studera för lyckade integrationer.Studiens syfte är att öka förståelsen för institutionella mekanismer vid integration av företagskulturer vid företagsförvärv. Ett delsyfte är att identifiera framgångsfaktorer för en lyckad integration av företagskulturer vid företagsförvärv. Det andra delsyftet är att identifiera institutionella mekanismer utifrån institutionell teori och kognitiv dissonans teori för att sedan utveckla en analysmodell som ska ge förståelse för integrationsprocessen vid företagsförvärv. Studien har genomförts genom djupintervjuer med 14 aktörer som har upplevt ett eller flera företagsförvärv. Framgångsfaktorer som aktörerna anser som viktiga för en lyckad integration är: Kunskap om företagskulturerna, integrera kulturerna i ett tidigt skede och snabbt, integrationsansvarig, kvantitativ och kvalitativ kommunikation, avsätta tid för integration och ta lärdom av tidigare förvärv. De mekanismer som påverkar integrationsprocessen är: Värderingar formar den sociala strukturen och skapar samstämmighet. Företagen imitera varandra då två företag ska bli till ett. Inom företag utvecklas normer genom olika aktiviteter mot att uppnå företagens mål. Informellt tvingande krafter som lönsamhet, kompetens och certifieringar påverkar integrationsprocessen. Bristande information, olika organisationsstrukturer och förändrat arbetssätt skapar kognitiva dissonanser som påverkar integrationsprocessen.

Författare

Marcus Hedman Sandra Öhman

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..