Sök:

Luleå kommuns implementeringsprocess av balanserade
styrkort

förändring med hinder och möjligheter


Det råder en allmän uppfattning om att när ett förändringsarbete ska genomföras i en organisation, har människorna i den ett inbyggt motstånd mot förändringar och därmed upplever dessa som hinder. Men förändringsmotstånd kan även innebära möjligheter. Luleå kommun har valt att införa ett nytt tankesätt där även de mjuka värdenas betydelse beaktas i beslutsfattandet, genom att implementera balanserade styrkort. Syftet med denna uppsats har varit att belysa implementeringsprocessens betydelse vid införande av balanserade styrkort i kommunal verksamhet samt det eventuella förändringsmotstånd som då kan uppstå. För att uppnå syftet valde vi att genomföra en fallstudie med tre implementeringsansvariga aktörer. De slutsatser vi kom fram till var att det fanns skillnader mellan verksamheternas tillvägagångssätt av implementeringsprocessen. Det fanns även gemensamma faktorer i strävan att minska förändringsmotståndet. Dessa faktorer var ambitionen att skapa delaktighet, engagemang och förståelse för styrkortsmodellen, språkets betydelse i implementeringsprocessen samt tillåta processen att få ta tid.

Författare

Margareta Grahn Gry Grönbech

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..