Sök:

Lika lång tid som det tar att gå in i skiten tar det att gå ut -En studie av kvinnors väg ut ur en kriminell livsstil


Syftet med studien är att undersöka vad som startar processen att lämna en kriminell livsstil bland kvinnor. Vidare vill vi belysa om sådana startpunkter kan teoretiskt förstås som vändpunkter. Vi vill dessutom med hjälp av normativ manlighet undersöka hur en normativ femininitet ter sig i en kriminell livsstil. Frågeställningarna lyder:Hur beskriver kvinnorna en normativ femininitet i förhållande till en kriminell livsstil? Vad har denna normativa femininitet för betydelse i en brytningsprocess?Vad ger kvinnorna som förklaring till förändring av handling och levnadssätt?Hur väl kan deras förändring av levnadssätt förstås med hjälp av begreppet vändpunkt?Metod och material: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Huvudresultat: Utifrån intervjumaterialet uttrycks en normativ femininitet i relation med en kriminell livsstil, genom två tillvägagångssätt. Antingen anammas ett mindre feminint beteende eller distanserar sig respondenterna från den normativa femininiteten. Vi kan delvis stämma in med teori om sociala band, som visar att barn till viss del avhålla individer från att begå brott. Vi identifierar starten i en brytningsprocess genom att individen har en vilja att bryta, vilket har ett samband med att en specifik händelse inträffar. Förklaringen av förändring av handling och levnadssätt ser olika ut beroende på om man är mor eller inte. I fallet med mödrarna kan vi inte tala om en specifik vändpunkt, utan en mer gradvis process då deras historia inte faller inom ramen för begreppet vändpunkt. Nyckelord: Kriminell livsstil, vändpunkter, normativ femininitet, maskulinitet och brytningsprocess.

Författare

Fredrika Selander Emma Gustafsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..